Samorząd

Dodatek dla gospodarstw domowych

Urząd Gminy Belsk Duży informuje o możliwości składania wniosków  o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych

Druki można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Belsku Dużym (poniżej link do pobrania wniosku) lub w Urzędzie , ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży.

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 15 oraz w pokoju nr 7 w dni robocze w godzinach pracy urzędu tj. 0730– 1530 w ustawowym terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Karolina Zaszewska, tel. 48 661 12 71 wewn. 128, pok. 15
Marzena Mularska, tel. 48 661 12 71 wewn. 119, pok. 7

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

·         Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych?
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1)      kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2)      kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3)      kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 g ust. 1 tej ustawy

Przez gospodarstwo domowe, o którym tu mowa, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
1)      jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
2)      gospodarstwo domowe  może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła

·         Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych?
1)      3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2)      1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
3)      500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
4)      2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

·         Jakie osoby mogą składać wniosek?
Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski;
3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

·         Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

·         Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek można złożyć pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek – dodatek dla gospodarstw domowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *