Samorząd

Dodatek węglowy

Urząd Gminy Belsk Duży informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego.

Druki można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy (poniżej link do pobrania wniosku) lub w Urzędzie Gminy Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży.

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 15 oraz w pokoju nr 7 w dni robocze w godzinach pracy urzędu tj. 07:30– 15:30 w ustawowym terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Karolina Zaszewska, tel. 48 661 12 71 wewn. 128, pok. 15
Marzena Mularska, tel. 48 661 12 71 wewn. 119, pok. 7

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

·         Komu przysługuje dodatek węglowy?
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

•          głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego

•          źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest przyznawany jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy. 
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przez gospodarstwo domowe, o którym tu mowa, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

·         Jakie osoby mogą składać wniosek?

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski;

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

·         Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

·         Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek można złożyć pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.pdf (746 KB)

Wniosek_o_dodatek_węglowy.doc (113 KB)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *