Samorząd

III Sesja Rady Gminy Belsk Duży

Na 28 grudnia br. zaplanowano trzecią sesję Rady Gminy Belsk Duży, kadencji 2018-2023. W programie m.in. uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 roku:
a) Wprowadzenie Skarbnika i Wójta
b) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta
c) Odczytanie Opinii Komisji Budżetu i Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Belsk Duży projekcie uchwały budżetowej
d) Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych (autopoprawka)
e) Głosowanie nad projektem uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w WPF
b) zmian w budżecie na 2018 rok,
c) zmiany uchwały nr I/6/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Belsk Duży,
d) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Belsk Duży w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2019
f) powołanie Rady Społecznej SPZOZ Belmed
g) regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.
9. Zgłoszenie przez radnych nowych interpelacji i udzielenie odpowiedzi przez Wójta.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *