Samorząd

Kolejna sesja Rady Gminy

Przed nami czwarta sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023. Podczas czwartkowych obrad głos zabiorą m.in. radni powiatu grójeckiego.

Poniżej proponowany porządek obrad (sesja rozpocznie się o godz. 10:00):
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zmian w WPF
b) zmian w budżecie,
c) wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym Związkowi Międzygminnemu pod nazwą „Natura”.
d) regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od pobierania odpłatności w odniesieniu do świadczeń rzeczowych, w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
f) sprawie zmiany uchwały nr I/6/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Belsk Duży
6. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *