Samorząd

Radni pracowali zdalnie

Rada Gminy Belsk Duży w dniu 14 kwietnia obradowała po raz pierwszy zdalnie. W sesji wzięło udział trzynastu na piętnastu radnych, a obrady poprowadził z belskiego urzędu jej przewodniczący Bogusław Sikorski.

W internetowym głosowaniu radni podjęli decyzje dotyczące działania naszej gminy, a na pytania radnych w części zapytania i wolne wnioski odpowiadał Wójt Władysław Piątkowski.

Radni podjęli uchwały min. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym, przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Belsk Duży”, przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz efektów jego realizacji w roku 2019.

Rada przyjęła sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2019 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań, a także przegłosowała uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym w roku 2019 oraz potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

Podjęto także decyzję w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Belsk Duży na lata 2020-2022 oraz zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Dużym.

Radni zadecydowali w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Belsk Duży, a także przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego w sołectwie Odrzywołek.

Tekst: Emilia Tomasiak/Urząd Gminy Belsk Duży
Zdjęcie: Pixabay/Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *