Samorząd

Regulamin Belskiego Festiwalu Kultury

Na prośbę organizatorów publikujemy regulamin Belskiego Festiwalu Kultury, który odbędzie się 4 czerwca 2023 roku nad belskim zalewem.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69/2023
Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 12 maja 2023 r.
REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ
pod nazwą „BELSKI FESTIWAL KULTURY” w dn. 4 czerwca 2023 r.
Belski Festiwal Kultury nie są imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2023, poz. 616). Jednak Organizator w ramach
dodatkowych środków bezpieczeństwa zapewnia: służby porządkowe, w tym wykwalifikowaną ochronę, obsługę medyczną oraz zabezpieczenie medyczne.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Wprowadza się ,,Regulamin imprezy niemasowej”, zwany dalej regulaminem.
2. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej pod nazwą „Belski Festiwal
Kultury” odbywającej się w dniu 4 czerwca 2023 r. w godzinach 6:00 – 23:00 na
terenie zalewu położonego pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 725 i nr 728 w Belsku Dużym, zwanej dalej „wydarzeniem”.
3. Wydarzenie służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i celom społecznie
użytecznym, w szczególności szerzeniu kultury i promocji Gminy Belsk Duży.
4. Organizatorem wydarzenia jest Gmina Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622
Belsk Duży.
5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniu, a także określenie zasad
korzystania z urządzeń, znajdujących się na terenie wydarzenia.
6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej uczestnikami
wydarzenia, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywali na jego terenie.
Każda osoba przebywająca na jego terenie obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego regulaminu.
7. Regulamin udostępniony jest przed wejściem na teren wydarzenia oraz na stronie
internetowej organizatora.

§2
WSTĘP NA WYDARZENIE:
1. Wejście na teren wydarzenia oznacza akceptacje postanowień regulaminu wydarzenia
oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa i jest jednocześnie zgodą na
rejestrację wizerunku i dźwięku oraz publikację zdjęć i nagrań z wydarzenia.
2. Wstęp na wydarzenie jest nieodpłatny.
3. Na terenie wydarzenia zabrania się:
a) Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie środków odurzających itp.,
b) Naruszania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu,
c) Zbliżania się do zbiornika wodnego (zalewu) na odległość mniejszą niż 3 m,
d) Zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób,
e) Wykorzystywania atrakcji dla dzieci niezgodnie z przeznaczeniem,
f) Zachowywania się agresywnie, prowokacyjnie itd.
4. Osoby poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnich i na ich odpowiedzialność.

§3
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE:
1. Uczestnik wydarzenia obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym wydarzeniu oraz przestrzegać
postanowień regulaminu.
2. Uczestnik wydarzenia obowiązany jest stosować się do zarządzeń i poleceń
organizatora wydarzenia.
3. Uczestnik wydarzenia obowiązany jest do kulturalnego zachowania.
4. Uczestnik wydarzenia jest obowiązany do szanowania mienia innych uczestników,
sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia,
stanowiącego własność organizatora.
5. Uczestnicy wydarzenia obowiązani są do przebywania wyłącznie w miejscach
przeznaczonych dla tych osób.
6. Uczestnicy wydarzenia mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków,
mogących spowodować uszkodzenie słuchu,
7. Uczestnik wydarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego
nieprawidłowego zachowania, w przypadku osób niepełnoletnich – jego dorosły
opiekun.

§4
NA TERENIE WYDARZENIA ZABRANIA SIĘ JEGO UCZESTNIKOM:
1. Wnoszenia i posiadania przedmiotów niebezpiecznych m.in: broni, materiałów
wybuchowych i pożarowo niebezpiecznych, wskaźników laserowych, dronów,
urządzeń do wytwarzania hałasu o natężeniu powyżej 70dB, wyrobów
pirotechnicznych m.in. fajerwerków.
2. Wnoszenia i posiadania środków odurzających, psychotropowych lub innych
działających podobnie.
3. Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących.
4. Używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia haseł o treściach rasistowskich,
wulgarnych oraz nawoływań do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym,
społecznym itd.
5. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
6. Zaśmiecania oraz niszczenia infrastruktury technicznej imprezy oraz krzewów i drzew.
7. Wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do zbiornika wodnego, w szczególności śmieci i kamieni.
8. Niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy.
9. Rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie imprezy.
10. Wnoszenia i posiadania flag, transparentów, malunków, napisów na odzieży lub na
ciele, które zawierają treści nawołujące do nienawiści.
11. Wnoszenia, posiadania i rozprzestrzeniania materiałów agitacyjnych i promujących
partie polityczne.
12. Wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla osób nieupoważnionych.

§5
PRAWA UCZESTNIKA WYDARZENIA:
1. Uczestnik ma prawo przebywać na terenie wydarzenia w czasie jej trwania.

2. Uczestnik ma prawo do informacji o umiejscowieniu punktów gastronomicznych,
medycznych oraz sanitarnych.
3. Uczestnik ma prawo do informacji o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa,
które określone zostały przez organizatora.
4. Uczestnik ma prawo korzystania z pomocy medycznej.
5. Uczestnik ma prawo do korzystania z urządzeń, które udostępnione zostały do
ogólnego użytku.
§6
ORGANIZATOR:
1. Organizator wydarzenia zobowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa
imprezy.
2. Służby porządkowe Organizatora wydarzenia, w tym pracownicy agencji ochrony
osób, legitymując się widocznym identyfikatorem są uprawnione do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości odzieży osób w przypadku podejrzenia o wnoszenie
niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów,
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników wydarzenia, a także
ochrony mienia.
3. Organizator wydarzenia ma obowiązek usunięcia z terenu wydarzenia (także
przekazanie służbom porządkowym – głównie policji) każdą osobę, która nie stosuje
się do powyższego regulaminu lub osobę, której zachowanie może być przyczyną
zagrożeń. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu żadnych kosztów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwie lub że może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki
atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną.
§7
UTRWALENIE PRZEBIEGU WYDARZENIA I OCHRONA DANYCH:
1. Organizator utrwala przebieg imprezy niemasowej za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania wydarzenia mogą stanowić dowody w
postępowaniu.
3. Do rejestrowania przebiegu wydarzenia uprawnieni zostali także dziennikarze oraz
reporterzy.
4. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu
społecznościowym oraz na stronie internetowej organizatora, a także w mediach
lokalnych.
5. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i
kulturalnych.
6. Wizerunek uczestników wydarzenia rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych
w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 2022, poz. 2509).
7. Wchodząc na teren wydarzenia, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego
wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w celach promocyjnych.
8. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na nieodpłatne
utrwalenie swojego wizerunku w celach wskazanych w ust. 7, a także na jego
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności
poprzez upublicznianie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych, w szczególności w
mediach i na stronach informacyjnych Organizatora, a także w publikacjach i
serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w
publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności
prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest
dozwolone.
9. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników wydarzenia nie będzie
wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do
wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w
szczególności prawo do wynagrodzenia.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Osoby wchodzące na teren wydarzenia automatycznie akceptują regulamin
wydarzenia.
2. Osoby, które nie będą przestrzegały regulaminu ponoszą konsekwencje przewidziane
przepisami prawa.
/-/ Władysław Piątkowski
Wójt Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *