Samorząd

V Sesja Rady Gminy Belsk Duży

Przed nami kolejna Sesja Rady Gminy Belsk Duży. Obrady odbędą się w środę, 13 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zmian w WPF;
b) zmian w budżecie,
c) planów pracy Stałych Komisji Rady na rok 2019;
d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku;
e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Belsk Duży w 2019 roku;
f) przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań;
g) przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych i efektów jego realizacji w roku 2018;
h) przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym w roku 2018 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
i) uwzględnienia skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu na uchwałę Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 marca 2008 roku Nr XV/115/08 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
j) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – VIII Zamiejscowy Wydział w Radomiu, skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu na uchwałę Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 marca 2008 roku Nr XV/115/08, w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
k) poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
l) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej;
m) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
6. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *