Praca

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem

Wójt Gminy Belsk Duży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym. Termin składania dokumentów: 20 grudnia 2023 roku.

 1. Wymagania niezbędne:
  – spełnienie wymogów określonych w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530) określonych dla stanowisk urzędniczych,
  – znajomość ustaw z zakresu wykonywanych obowiązków a w szczególności: ustawy Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o kształtowaniu ustroju rolnego, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o finansach publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn.18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  – samodzielność, dyspozycyjność,
  – umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,
  – wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy,
  – niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne, przestępstwo skarbowe,
  – nieposzlakowana opinia,
  – prawo jazdy kat. B,
 2. Wymagania dodatkowe:
  – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  – znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
  – umiejętność posługiwania się portalem internetowym zapewniającym dostęp do usług danych przestrzennych — GEOPORTAL oraz umiejętność poruszania się w systemie informacji przestrzennej — e-mapa.net
  – wysoka kultura osobista, komunikatywność,
  – mile widziane doświadczenie nabyte w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego lub stanowiących ich własność
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  – Prowadzenie klasyfikacji gruntów gminnych,
  – Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem ceny gruntów będących w posiadaniu gminy i gruntów nabywanych,
  – Przygotowanie projektów zleceń operatów szacunkowych,
  – Przygotowanie dokumentacji w celu załatwienia spraw związanych z wprowadzaniem nieruchomości i gruntów gminnych do obrotu stanowiących własność gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, uchwal Rady Gminy w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub najmu,
  – Opracowywanie projektów uchwal Rady Gminy w sprawie Zasad
  gospodarowania nieruchomościami gminnymi,
  – Prowadzenie ewidencji gminnych nieruchomości gruntowych,
  – Ustalanie i opiniowanie przebiegu dróg gminnych,
  – Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planów wykorzystania gminnych zasobów nieruchomości (grunty) stosownie z zapisem ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  – Przygotowanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego gruntów obejmującej zakres realizowanych zadań,
  – Współpraca z innymi instytucjami i urzędami w zakresie wykonywanych czynności,
  – Przygotowywanie dokumentów do przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości,
  – Przygotowanie niezbędnych dokumentów do prowadzenia spraw z zakresu dziedziczenia majątku przez gminę jako spadkobiercę,
  – Przygotowywanie dokumentacji do przetargów na dzierżawę, sprzedaż mienia komunalnego i usługi geodezyjne,
  – Przygotowywanie projektów umów z zakresu w/w czynności
 4. Warunki pracy:
  – wymiar czasu pracy — pełny etat,
  – wynagrodzenie stale,
  – praca biurowa, prowadzenie spraw związanych z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
  – praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne, nie wymagająca wysiłku fizycznego, sporadycznie praca również w terenie
 5. Nazwa i adres jednostki oraz miejsce pracy:
  Urząd Gminy w Belsku Dużym
  ul. Jana Kozietulskiego 4
  05-622 Belsk Duży
 6. Informacja dodatkowa:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym nie został osiągnięty.
 7. Wymagane dokumenty:
  – list motywacyjny,
  – życiorys – curriculum vitae,
  – kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w załączniku do ogłoszenia),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w załączniku do ogłoszenia),
  – inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencji, kopie świadectw pracy itp.,
  – wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  – kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  – oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem czynności (w załączniku do ogłoszenia),
  – oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej – określić charakter działalności (w załączniku do ogłoszenia),
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (w załączniku do ogłoszenia),
  – kwestionariusz osobowy (w załączniku do ogłoszenia).
 8. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:
  – osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Belsku Dużym ul. Jana Kozietulskiego 4
  – lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Belsku Dużym, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji w terminie do dnia: 20 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Dodatkowe informacje:
  – Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
  – Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych nie będą informowani.
  – Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowania w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
  – Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na ww. stanowisko urzędnicze, są odsyłane jeżeli kandydat zaznaczył to w złożonej dokumentacji albo gdy wystąpi z takim wnioskiem po przeprowadzonym naborze.
  – Kontakt w sprawie ogłoszenia:
  Ewa Korzenko-Sobiczewska – Inspektor ds. kadr
  e-mail: e.korzenko-sobiczewska@belskduzy.pl (preferowana forma kontaktu)
  pod nr telefonu: (48) 661 12
  81.

Więcej informacji oraz wykaz dokumentów: http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5637

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *