Praca

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Wójt Gminy Belsk Duży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym (umowa na czas określony na okres zastępstwa). Termin składania dokumentów: 20 grudnia 2023 roku.

1.Wymagania niezbędne:

 • spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • znajomość ustaw z zakresu wykonywanych obowiązków a w szczególności: ustawy – Prawo budowlane,  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dn.18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • samodzielność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,
 • wykształcenie średnie i 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku,     
 • umiejętność przygotowywania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
 • umiejętność posługiwania się portalem internetowym zapewniającym dostęp do usług danych przestrzennych – GEOPORTAL oraz umiejętność poruszania się w systemie informacji przestrzennej – e-mapa.net
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie planowania przestrzennego i budownictwa:

 • prowadzenie procedur związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • prowadzenie procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • przekazywanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zmian do uchwalenia radzie gminy,
 • przekazywanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian do uchwalenia radzie gminy,
 • przekazywanie Staroście kopii uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie procedur mających na celu wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przygotowanie pism do uzgodnień z organami projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresie prowadzonych spraw,
 • przygotowanie dokumentacji do archiwum,
 • nadawanie i zmiany nazw miejscowości, ulic i placów,
 • nadawanie i zmiany numerów porządkowych nieruchomości,
 • współpraca z nadzorem budowlanym,
 • kontrola budynków pod względem powierzchni oddanej do użytku wraz z referatem podatków.

W zakresie ochrony zabytków:

 • opracowywanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
 • prowadzenie i aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków,
 • współpraca z Konserwatorem Zabytków,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony zabytków.

4.Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • wynagrodzenie stałe,
 • praca biurowa, prowadzenie spraw związanych z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
 • praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne, nie wymagająca wysiłku fizycznego, sporadycznie praca również w terenie.

5. Nazwa i adres jednostki oraz miejsce pracy:

Urząd Gminy w Belsku Dużym

ul. Jana Kozietulskiego 4

05-622 Belsk Duży

6. Informacja dodatkowa:

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym nie został osiągnięty.

7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w załączniku do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w załączniku do ogłoszenia),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencji, kopie świadectw pracy itp.,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata
  za zgodność z oryginałem, 
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego
  na wykonywanie czynności objętych zakresem czynności (w załączniku do ogłoszenia),
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej – określić charakter działalności (w załączniku do ogłoszenia),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (w załączniku do ogłoszenia),
 • kwestionariusz osobowy ( w załączniku do ogłoszenia).

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Belsku Dużym ul. Jana Kozietulskiego 4
 • lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Belsku Dużym, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresudo korespondencji w terminie do dnia:

20 grudnia 2023 r.

(decyduje data wpływu do Urzędu)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
 2. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych nie będą informowani.
 3. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowania w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
 4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na ww. stanowisko urzędnicze, są odsyłane jeżeli kandydat zaznaczył to w złożonej dokumentacji albo gdy wystąpi z takim wnioskiem po przeprowadzonym naborze.
 5. Kontakt w sprawie ogłoszenia:

Ewa Korzenko-Sobiczewska – Inspektor ds. kadr
e-mail: e.korzenko-sobiczewska@belskduzy.pl  (preferowana forma kontaktu)
pod nr telefonu: (48) 661 12 81.

Więcej informacji oraz wykaz dokumentów: http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5642

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *