Harcerstwo

Posiedzenie Parlamentu Dzieci i Młodzieży

W dniu 1 czerwca druh Kacper Oszczak, który przez organizatorów wraz z pozostałą piątką z belskiego gimnazjum został zakwalifikowany do uczestnictwa w Sejmie Dzieci i Młodzieży, wziął udział w posiedzeniu Parlamentu Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim.

Planowane spotkanie w Sejmie RP zostało przeniesione na wrzesień.

Druh Kacper tak relacjonuje to wydarzenie:

Przed obradami należało udać się do PKiN, aby odebrać identyfikatory, które umożliwiały darmowy przejazd komunikacją miejską oraz umożliwiały wstęp do miejsca, w którym całe wydarzenie się odbywało czyli Uniwersytet Warszawski.

Obrady zaczęły się około godziny 11:15. Przed przejściem do obrad, głos zabrali zaproszeni goście. Byli to między innymi Rzecznik Praw Dziecka oraz kilku uczestników strajku niepełnosprawnych.

Następnie głos zabrali młodzi Parlamentarzyści. Po kilku godzinach obrad ogłoszono godzinną przerwę obiadową. Po niej wylosowani uczestnicy zabierali głos, którego konsekwencją było głosowanie nad projektem i przyjęcie uchwały, w której uczestnicy domagają się przeciwdziałania dyskryminacji grup ze względu na: ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia, niski poziom wykształcenia, nieodpowiednią opiekę rodziców lub opiekunów, wyznawaną wiarę lub jej brak, orientację seksualną, tożsamość płciową, odmienny kolor skóry, odmienne poglądy polityczne, choroby i zaburzenia psychiczne, oraz wiek. W uchwale napisano również o przeciwdziałaniu lekceważenia głosu i roli młodych w społeczeństwie.

W ocenie uczestników Parlamentu Dzieci i Młodzieży, ze względu na „brak zrozumienia sytuacji osób wykluczonych i dyskryminowanych ze strony społeczeństwa”, należy m.in. promować sylwetki i działalność osób, które swoim postępowaniem niwelują zjawisko wyobcowania społecznego, a także organizować i brać udział w akcjach charytatywnych, których celem jest pomoc osobom wykluczonym i dyskryminowanym.

Podkreślono również, aby organizacje pozarządowe angażowały młodzież do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego z obecnie działającymi na tym polu stowarzyszeniami i organizacjami. Równie istotne w tym zakresie, jak zaznaczono, jest funkcjonowanie młodzieżowych rad przy organach jednostek samorządu terytorialnego.

Zwrócono również uwagę, że samorządy powinny wspierać i organizować szkolne oraz pozaszkolne zajęcia terapeutyczne, integracyjne, wycieczki, kampanie społeczne, których celem byłoby m.in. przeciwdziałanie, reagowanie i potępianie wszelkiego rodzaju aktów dyskryminacji i wykluczenia.

Więcej: gazetaprawna.pl

Około 17:00 wydarzenie zakończyło się.

 

info@zhp.belsk_Kacper Oszczak

gazetaprawna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *