Samorząd

Przed nami XIII Sesja Rady Gminy!

Już 11 grudnia 2019 roku odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Belsk Duży. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży – Etap I
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Belsk Duży w 2019r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na rok 2020
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/239/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji na rok 2020
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *