Samorząd

Stawki podatkowe na 2021 rok

Stawki podatkowe na 2021 rok.

(Od 1m2 powierzchni użytkowej – Stawka w zł)

 • Budynki mieszkalne lub ich części – 0,85
 • Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84
 • Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresu obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62
 • Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06
 • Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,50
 • Pozostałe budynki – 6,50
 • Budowle 2%
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99
 • Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99
 • Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52
 • Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28
 • Cena żyta – 58,55
 • Podatek rolny – 2,5q – 146,38
 • Podatek rolny – 5q – 292,75
 • Cena drewna – 196,84
 • Podatek leśny – 43,3048
 • Dochód z gospodarstwa z 1 ha przeliczeniowego za 2019 r. – 3.244,00

Informacja szczegółowa do pobrania  w sprawie m.in. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz wysokości stawek transportowych (kliknij tutaj)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *