Samorząd

VI Sesja Rady Gminy Belsk Duży [ZAPROSZENIE]

Przed nami kolejna Sesja Rady Gminy Belsk Duży. Najbliższą zaplanowano na 17 kwietnia 2019 roku na godz. 10 00. Jak zawsze odbędzie się on w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego
5. Zatwierdzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży
a) podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Belsk Duży
b) rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Odrzywołek
b) zmian w WPF;
c) zmian w budżecie,
d) projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Belsk Duży oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
e) zmianach uchwały nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
f) przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Belsk Duży
g) ustanowienie herbu, flagi i pieczęci dla gminy Belsk Duży
7. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *